કોણ કોણ છે

District personal list and major details appears here. Details like designation, contact details, activities of personal are displayed in tabular form.

Division 1 - gu

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ રૂમ નં
નો ઇમેઝ Name of the official 5xxxxxxx[at]example[dot]comxxxxx+917777777777033-33333331234
નો ઇમેઝ Name of the official 4xxxxxxx[at]example[dot]comxxxxx+917777777777033-33333331234

Division 2 - gu

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ રૂમ નં
નો ઇમેઝ Name of the official 5xxxxxxx[at]example[dot]comxxxxx+917777777777033-33333331234
નો ઇમેઝ Name of the official 4xxxxxxx[at]example[dot]comxxxxx+917777777777033-33333331234
પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ રૂમ નં
નો ઇમેઝ Name of the official 5xxxxxxx[at]example[dot]comxxxxx+917777777777033-33333331234
નો ઇમેઝ Name of the official 4xxxxxxx[at]example[dot]comxxxxx+917777777777033-33333331234