Close

आमकां संपर्क करचो

राष्ट्रीय माहितीशास्त्र केंद्रान हें संकेतथळ तयार आनी विकसीत केलां आनी [मंत्रालयाचें/खात्याचें/संघटनेचें नांव, भारत सरकार] देखरेख करता.

ह्या संकेतथळा विशीं तुमकां कसलोय प्रस्न आसल्यार, तुमी वॅब माहिती वेवस्थापक हांकां [डब्ल्यू.आय.एम. हांची ई-मेल आयडी] हाचेर बरोवंक शकता.

मजकूर, डिजायन वा तंत्रगिन्याना संदर्भांत कसलेय अभिप्राय आसल्यार ते अभिप्राय विभागांत दिवं येतात.

तुमी सकयल दिल्ल्या नाम्यांचेर आमकां संपर्क करूंक शकतात:

[टपाल नामो]