Close

मजत

ह्या पोर्टलाचो मजकूर/ पानांच्या माध्यमांतल्यान ऍक्सॅस करूंक/नॅविगेट करूंक तुमकां अडचण येता? हो विभाग, पोर्टलांत ब्रावजिंग करतना तुमकां आनंददायी अणभव घेवपाचो यत्न करता.

पावप (ऍक्सॅसिबिलिटी)

वापरांत आशिल्ले डिव्हायस, तंत्रगिन्यान वा क्षमता ह्यो गजाली मतींत धरून हें संकेतथळ सगळ्या उपेगकर्त्यांक उपेगांत येवचे हाची खात्री करूंक आमी वचनबद्ध आसात. उपेगकर्त्यां मेरेन पावप आनी उपयोग्यताय दिवपाच्या उद्दिश्टान हें संकेतथळ तयार केलां.
ह्या संकेतथळा वयली सगळी माहिती अपंगूळ व्यक्तीक मेळची हाची खात्री करूंक सगळे तरेचे यत्न केल्यात. देखीक, दृश्टीहीण व्यक्तींक स्क्रीन रिडर्स सारक्या तंत्रगिन्यानाच्या आदारान ही वापरूं येता. हें संकेतथळ वर्ल्ड वायल्ड वॅब कॉन्सोर्टियम (W3C) निर्धारीत केल्लो वॅब कंटॅण्ट ऍक्सॅसिबिलिटी गायडलायन्स (WCAG) 2.0 चो AA स्तर पुराय करता.
ह्या संकेतथळा मेरेन पावपा विशीं तुमकां कसलोय प्रस्न वा कसलीय सुचोवणी करपाची आसल्यार, तुमी अभिप्राय आमकां धाडचो.

स्क्रीन रिडराक ऍक्सॅस

दृश्टीहीण व्यक्ती हें संकेतथळ सहकार्य तंत्रगिन्यान वापरून ऍक्सॅस करूंक शकतात, देखीक स्क्रीन रिडर.

सकयल्या तकट्यांत वेगवेगळ्या स्क्रीन रिडरां विशीं माहिती दिल्या:

Screen Reader Website Free / Commercial
Screen Access For All (SAFA) https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/safa-developer Free
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org Free
System Access To Go http://www.satogo.com Free
Thunder http://www.webbie.org.uk/thunder Free
WebAnywhere http://webinsight.cs.washington.edu/ Free
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 Commercial
JAWS http://www.freedomscientific.com/Downloads/JAWS Commercial
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 Commercial
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ Commercial
 

फायलीच्या विभिन्न स्वरुपांनी माहिती दृश्य करप

पोर्टेबल डॉक्युमॅण्टस फॉर्मेट (PDF), Word, Excel आनी Powerpoint सारक्या फायलीच्या विभिन्न स्वरुपान ह्या संकेतथळाचेर माहिती पुरवण केल्या. माहिती योग्य तरेन दृश्य करूंक, तुमच्या ब्रावजराक आवश्यक प्लग-इन वा सॉफ्टवॅर आसप गरजेचें आसा. देखीक, फ्लॅश फायली दृश्य करूंक Adobe Flash Software आवश्यक आसा. तुमच्या संगणकांक जर हें सॉफ्टवॅर नासल्यार, तुमी तें इंटरनॅटा वयल्यान फुकट डावनलोड करूंक शकतात. फायलीच्या विभिन्न स्वरुपान माहिती दृश्य करूंक आवश्यक आशिल्ल्या प्लग-इन हांची वळेरी तकट्याचेर दिल्या.

Plug-in for alternate document types

Document Type Plug-in for Download
Portable Document Format (PDF) files Adobe Acrobat Reader (External website that opens in a new window)