Close

হেল্প

মখল মখাগী ফাইল ফোর্মেটশিংগী ইনফোর্মেসনশিং য়েংবা, ৱেবসাইট অসিদগী পোর্টেবল ডোকিয়ুমেন্ট ফোর্মেট (পি দি এফ)তা মওং-মরিন তাবা ইনফোর্মেসন য়েংবা;
মতিক চাবা ইনফোর্মেসন য়েংনবগীদমক্তা নংগী ব্রাউজর অদু প্লগ-ইন নত্রগা সোফ্টৱেঅর ডরকার ওই; পি দি এফ ডোকিয়ুমেন্টশিংগী প্লগ-ইন ডরকার ওই; পোর্টেবল ডোকিয়ুমেন্ট ফোর্মেট (পি দি এফ) ফাইলশিং, এডোব, এক্রোবেট রিডর অসিগী ডাউনলোড তৌবগী ডোকিয়ুমেন্ট টাইপ প্লগ-ইন ডরকার ওই। ওনলাইনগী পি দি এফ ফাইল অদু এইচ টি এম এল নত্রগা টেক্স ফোর্মেটতা ওনখৎপা য়াই।