ముగించు

ఎవరెవరు

District personal list and major details appears here. Details like designation, contact details, activities of personal are displayed in tabular form.

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

Division 1 - te

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
చిత్రం లేదు Name of the official 5xxxxxxx[at]example[dot]comxxxxx+917777777777033-33333331234
చిత్రం లేదు Name of the official 4xxxxxxx[at]example[dot]comxxxxx+917777777777033-33333331234

Division 2 - te

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
చిత్రం లేదు Name of the official 5xxxxxxx[at]example[dot]comxxxxx+917777777777033-33333331234
చిత్రం లేదు Name of the official 4xxxxxxx[at]example[dot]comxxxxx+917777777777033-33333331234
ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
చిత్రం లేదు Name of the official 5xxxxxxx[at]example[dot]comxxxxx+917777777777033-33333331234
చిత్రం లేదు Name of the official 4xxxxxxx[at]example[dot]comxxxxx+917777777777033-33333331234