Close

ಜಿಲ್ಹೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ

 • ಪ್ರದೇಶ: 96,024 sq km
 • ಜನಸಂಖ್ಯೆ: 6,038,3628
 • ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ : 86:03%
 • ವಲಯ: 33
 • ಹಳ್ಳಿಗಳು: 445
 • ಪುರಸಭೆ: 4
minister
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರು
minister-female
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ & ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

 • ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ - 155300
 • ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098
 • ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091
 • ಅಪರಾಧ ತಡೆಯುವದು - 1090
 • ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಆಯುಕ್ತರು - 1070